Welkom bij de KIS


logo KIS


Welkom op de mobiele website van de KIS. Een uitgebreidere website kunt u vinden via uw desktop-computer.

(c) 09.11.2018 sportvereniging KIS privacyverklaring

Wat is de KIS

logo kis

Welkom op de mobiele website van KIS. Via deze app kunt u de belangrijkste zaken vinden. Wenst u uitgebreid geïnformeerd te worden? Kijk dan op onze desktop versie.

De KIS is een sportvereniging voor mensen met een lichamelijke en / of verstandelijke beperking. De vereniging is in 1956 opgericht en is de grootste aangepaste sportvereniging in Nederland. Wij hebben dus veel expertise in huis op het gebied van aangepaste sporten.

Twijfelt u of één van de aangeboden sporten iets voor u of voor u kind c.q. pupil is, schroom niet en neem contact met ons op.

Veel mensen zitten thuis terwijl ze wel willen sporten. En zeker voor mensen met een beperking is sporten heel goed. U zult merken dat uw conditie vooruit gaat en daarom beter in uw vel zit. Bijkomend voordeel: u zult minder medicatie tot u nemen en minder afhankelijk zijn van anderen. Een pure WIN - WIN situatie.

U kunt eventueel via de WMO een bijdrage krijgen voor een sportrolstoel. Neem daarvoor contact op met uw WMO - consulent.

Voor kinderen zijn er aparte subsidieregelingen. Op onze website gaan wij daar uitgebreid op in.

(c) 09.11.2018 sportvereniging KIS privacyverklaring

Veel gestelde vragen contributiesysteem 2019

1.Waarom wordt er gekozen voor een nieuw contributiesysteem.

De reden is gelegen in het feit dat wij als vereniging (lees: alle leden) wel een langdurig huurcontracten moeten aangaan voor de baden, maar dat de leden tot nu toe alleen betaalden op het moment van gebruik van het bad. Dat dit gebruikelijk is bij een commerciële instelling kunnen we begrijpen, maar niet in een vereniging. Onder het moto ‘samen uit, samen thuis’ , zullen we onder een gelijke verdeelsleutel de kosten onder de leden verdelen. Door juist lid te zijn van een vereniging kunnen we in gezamenlijkheid de kosten drukken.
2. Hoe hoog wordt de contributie voor de zwemmers?

De contributie bedraagt op jaarbasis € 135,-- per jaar. Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wordt iemand later in het jaar lid, betaald hij of zij een evenredig deel. (artikel 38 van het huishoudelijk reglement)

3. Hoe verhoudt zich dat tot het systeem geldig tm december 2018?

Dit kunnen wij u het beste laten zien door een aantal rekenvoorbeelden:

Mw. X is lid van onze vereniging en wij laten u zien wat zij aan geld kwijt is bij het huidige systeem en het nieuwe systeem.

                       
  Aantal keren zwemmen per week : 1 x p/week 2x / week 3x / week
  Met een Groene  of Rode badenkaart:      
  per keer = € 2,50  
  Vaste contributie op jaarbasis:  €    25,00  €    25,00  €    25,00  
  Bij gemiddeld 40 weken zwemmen:  €  100,00  €  200,00  €  300,00  
   
  Totaal op jaarbasis  €  125,00  €  225,00  €  325,00  
   
    gemiddelde prijs per keer     €       3,13    €       2,81    €       2,71  
  Aantal keren zwemmen per week :   1 x p/week 2x / week 3x / week
  Met een gele badenkaart ad € 33,50 (14 x)  
  per keer = € 2,39  
  Vaste contributie op jaarbasis:  €    25,00  €    25,00  €    25,00  
  Bij gemiddeld 40 weken zwemmen:  €    95,60  €  191,20  €  286,80  
   
  Totaal op jaarbasis  €  120,60  €  216,20  €  311,80  
   
    gemiddelde prijs per keer     €       3,02    €       2,70    €       2,60  

 

In de nieuwe situatie (2019) ziet de berekening er als volgt uit:

                       
  Aantal keren zwemmen per week :   1 x p/week 2x / week 3x / week
                       
  Vaste contributie op jaarbasis:      €  135,00    €  135,00    €  135,00  
            0        €           -    
                       
      Totaal op jaarbasis    €  135,00    €  135,00    €  135,00  
                       
    gemiddelde prijs per keer     €       3,38    €       1,69    €       1,13  

 

Uitgaande van 1 x in de week zwemmen, wordt de prijs verhoogd van € 3,13 (groene en rode badenkaart) naar € 3,38. Zwom u echter met een gele badenkaart, gaat u van € 3,02 naar € 3,38.

Een los kaartje bij een gemiddeld zwembad kost u tussen de € 5,50 en € 6,50 per keer. Dus ook in de nieuwe situatie zijn wij als vereniging veel goedkoper dan dat u regelmatig een zwembad op eigen gelegenheid bezoekt.

4. Mag ik het bedrag in termijnen betalen?

Ja, dat kan via het afgeven van een automatische incasso. Dan wordt het bedrag in vier termijnen afgeschreven. Begin februari, eind maart, eind september en eind oktober. (artikel 39 van het huishoudelijk reglement). Nieuwe incasso machtigingen dienen voor 1 januari 2019 in bezit te zijn bij het secretariaat. De incasso opdracht moet een fors aantal dagen, voordat de daadwerkelijke incasso plaatsvind, bij de ING Bank worden ingediend. Normaal gesproken kunt u met een incasso machtiging in vier termijnen voldoen. Bent u te laat (na 1 januari 2019) met een incasso machtiging, kunt u slechts in nog drie termijnen voldoen. De incasso’s vinden plaats eind januari, eind maart, eind september en eind november.

5. Hoe kan ik automatische incasso opgeven?

Op onze website kunt u onder het menu item ‘clubinfo’  de downloads vinden. Bij de downloads treft u o.a. de ‘machtigingskaart incasso’ aan.

 

6. Waarom moet mijn incassomachtiging voor 31 december 2018 binnen zijn?

Als vereniging mag je niet zomaar incasso opdrachten verstrekken aan de bank. Daarvoor heb je een contract nodig met de bank. Wij bieden de incasso opdracht als zogenaamde 'bulk' aan. Dat wil zeggen, alle incasso opdrachten gezamenlijk aanbieden. Daar zitten doorlopende incasso opdrachten bij van leden die al lang een incasso machtiging hebben afgegeven, maar hierbij zitten ook incasso opdrachten bij die voor de eerste maal worden aangeboden. Alles dus in één bulk. En juist die incasso opdrachten die voor het eerst aan de bank worden aangeboden hebben een verwerkingstijd. Deze verwerkingstijd loopt van twee tot drie weken. Als wij per einde januari 2019 de eerste incasso opdracht willen laten uitvoeren, moeten wij deze in de eerste week van januari aan de bank aanbieden. Anders kan deze niet worden uitgevoerd. Daarom moeten alle (nieuwe) incasso machtigingen van de leden voor 31 december 2018 bij het secretariaat binnen zijn, zodat wij deze in de nieuwe administratie kunnen verwerken.

 

7. Waar mag ik zwemmen?

U mag met het nieuwe contributiesysteem onbeperkt komen zwemmen op
- maandag  van 12.00 – 12.45 uur in het bad van Heliomare te Wijk aan Zee
- dinsdag van 12.00 – 12.45 uur in het bad van Heliomare te Wijk aan Zee
- donderdag van 19.00 – 20.00 uur in het Sportfondsenbad te Beverwijk.

8. Hoe ziet mijn nieuwe kaart eruit?

De leden van de maandag, dinsdag en donderdag kennen hem al. Het lidmaatschapskaartje van de KIS. Alleen wijzigen wij nu wat info. De kaart komt er straks zo uit te zien:

voorbeeld lidmaatschapskaart

Voor de leden van onze hydrotherapie- en badminton uren komt een blauwe variant. Zo is in één oogopslag te zien, welke leden een badenkaart mogen kopen en welke zo door mogen lopen.

 

9. Een keer los kaartje kopen, kan dat nog?

Ja, niet leden blijven in de gelegenheid om een keer een los kaartje te kopen. Deze losse verkoop is echter enkel en alleen bedoeld om personen de gelegenheid te geven kennis te maken met ons zwem uur. Mocht blijken dat het systeem van de losse badenkaart, meerdere keren door dezelfde personen wordt gebruikt, dan kan het kaderlid deze persoon weigeren mits er over wordt gegaan tot lidmaatschap van de vereniging.

 

10. Mogen familieleden meezwemmen?

Ja, indien u het hoofdlidmaatschap bent aangegaan, mag u familieleden meenemen. Voor deze personen is een 14 badenkaart beschikbaar. De badenkaart is 12 maanden geldig vanaf datum uitgifte. Familieleden mogen enkel gebruik maken van de 14 badenkaart als het hoofdlid ook zwemt.  (artikel 40.1 huishoudelijk reglement)

11. Ik ben al lid van de KIS bij de hydrotherapiegroep en/of badmintongroep. Mag ik ook zwemmen op maandag, dinsdag of de donderdag?

Op vertoon van uw (geldige) lidmaatschapskaart kunt u een 14 badenkaart aanschaffen. Deze badenkaart is 12 maanden geldig. (artikel 40.1 huishoudelijk reglement)

12. Hoe zeg ik op?

U dient minimaal 1 maand voorafgaand aan het einde van het kalenderjaar schriftelijk op te zeggen. Deze schriftelijke opzegging moet u sturen naar het secretariaat. Opzeggen bij kaderleden van uw zwem uur heeft geen zin. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de ledenadministratie. (artikel 4 huishoudelijk reglement). U kunt ook via onze site opzeggen, klik hier.

Let op! Er wordt alleen een ontvangstbevestiging afgegeven als bij ons uw emailadres gegevens bekend zijn.

13. Ik heb in het verleden wel mijn mailadres opgegeven, maar ik ontvang niks per mail. Hoe kan dat?

Als u in het verleden wel een mail adres heeft opgegeven, maar u ontvangt van ons geen e-communicatie, dan ligt de oorzaak waarschijnlijk in de AVG procedure. Niet alle leden hebben in het voorjaar van 2018 gereageerd op de AVG procedure welke naar elk lid per PostNL is toegezonden. In dit schrijven werd expliciet uw toestemming gevraagd voor o.a. het mogen gebruiken van uw email adres en de bijzondere gegevens. U kunt dit rechttrekken door vooralsnog uw toestemming te verlenen. Doe dat met het formulier welke u vind onder de menuknop 'clubinfo' en kies voor 'akkoordverklaring AVG-protocol'. Lever dit ingevuld en ondertekend in bij het secretariaat. U mag het ook na ondertekening inscannen en mailen naar het secretariaat.

14. Wanneer krijg ik mijn nieuwe contributienota?

In december ontvangt u de nieuwe contributienota. Als u vooralsnog een automatische incasso wenst af te geven, dient dit voor 1 januari 2019 bij het secretariaat binnen te zijn. Na ontvangst moet de contributie binnen 14 dagen zijn voldaan.

15. Wanneer krijg ik mij nieuwe lidmaatschapspas?

In januari zullen kaderleden bij de zwem uren aanwezig zijn, om de nieuwe lidmaatschapspasjes uit te delen. Alleen leden die voor automatische incasso gekozen hebben of de factuur tijdig hebben voldaan, ontvangen een nieuwe pas. Niet tijdig betalen betekent dus nog even niet zwemmen.

16. Ik ben donateur. Wat wijzigt er voor mij?

In principe niets. Met een minimum van € 7,50 per jaar mag u zelf bepalen welk bedrag u doneert aan de KIS.

17. Mag ik als donateur komen zwemmen en badenkaarten kopen?

Nee. Donateurs voorzien onze organisatie van geldelijke middelen, goederen en/of diensten in de hoop dat de organisatie hierdoor beter haar doel kan nastreven. Als donateurs naast hun donateurschap ook willen komen sporten, dienen zij een lidmaatschap aan te gaan.

 

(c) 09.11.2018 sportvereniging KIS privacyverklaring

Welke sporten

We bieden de volgende sporten aan:

- aangepast badminton

- 50+ zwemmen / reuma-zwemmen / COPD-zwemmen

- hydrotherapie voor o.a. leden met fybromyalgie

aangepast badminton

Bij het aangepast badminton kunt u zowel staand als rollend meespelen! De spelregels zijn een klein beetje aangepast aan de rollers en het veld is twee keer zo klein. Dus slecht ter been, maar wel willen badmintonnen? Kom vrijblijvend een paar keer meespelen.

zwemmen

U kunt bij ons op een aantal locaties zwemmen:

- extra verwarmde bad op maandag tussen 12:00 - 12:45 uur in Heliomare te Wijk aan Zee;

-extra verwarmde bad op dinsdag tussen 12:00 - 12:45 uur in Heliomare te Wijk aan Zee;

- 50 meter bad in het Sportfondsenbad te Beverwijk op donderdag van 19:00 - 20:00 uur.

- Hydrotherapie: zaterdag in het extra verwarmde bad van Heliomare te Wijk aan Zee tussen 11:00 - 12:00 uur. Let op! Voor dit uur is een wachtlijst. Neem contact op met secretariaat.

Als u lid bent, verschaft u zich het recht om badenkaarten te kopen. U zwemt dan al vanaf € 2,39 per keer.

Kijk voor meer informatie op onze desktop-site : www.deKIS.nl

(c) 9-11-2018 sportvereniging KIS privacyverklaring

Lid worden

lid worden van de kis

Voor het zwemmen geldt een basislidmaatschap van € 25 per jaar. Daarvoor ontvangt u een ledenpas. Dit ledenpasje geeft u het recht om badenkaarten te kopen voor onze reguliere zwemuren.

Voor het aangepast badminton en de fybromyalgiegroep geldt een vaste jaarcontributie.

algemene voorwaarden zijn vastgesteld tijdens de
Algemene Ledenvergadering d.d. 21 maart 2016.

Wordt u in de loop van het jaar lid van de KIS, 
dan zijn de lidmaatschapskosten naar rato
Wel is een minimumbedrag ingesteld.

JAARLIDMAATSCHAP 2018
Zwemmen Hoofdlidmaatschap (per jaar) *) € 25,00
Gezinslidmaatschap (per jaar) *) € 20,00
Hydrotherapiegroep Jaarlidmaatschap € 135,00
Aangepast
Badminton Jeugdafdeling
tm 15 jaar € 76,00
Volwassen afdeling
jaarcontributie € 133,00
Donateurschap minimum bedrag € 7,50
ZWEM BADENKAARTEN
*) Naast basislidmaatschap moeten er badenkaarten worden aangeschaft.
alleen voor leden:
5 baden kaart  €        12,50
10 baden kaart  €        25,00
14 baden kaart  €        33,50
geen lid :
losse badenkaart  €          3,50

 

De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Attentie: Met ingang van 2019 worden de badenkaarten grotendeels vervangen door een vast lidmaatschap van € 135 per jaar. Voor dit bedrag mag u onbeperkt zwemmen op de maandag, dinsdag en donderdag. Kijk voor de uren op de website.

U wordt lid door zich in te schrijven als lid met het aanmeldformulier. Dit kunt u downloaden vanaf onze website of stuur een mail naar ons secretariaat@dekis.nl , dan mailen wij u een inschrijfformulier retour.

(c) 09.11.18sportvereniging KIS privacyverklaring

Sarah Buwalda zwemt voor ALS

downloads

Ons trouwste lid, Sarah, fanatiek badmintonner en zwemmer komt in actie voor de stichting ALS. Aanleiding is haar tante Angelique die ALS heeft. Sarah vindt dat heel erg. Voor onderzoek naar ALS gaat Sarah geld inzamelen voor bijvoorbeeld onderzoek. Tijdens haar zwemactie gaat Sarah 1,3 km zwemmen in een uur. Voor Sarah een persoonlijk record van 26 banen van 50 meter. Sarah gaat haar actie uitvoeren op onze vaste zwemavond van de KIS in het sportfondsenbad te Beverwijk. De KIS ondersteund Sarah van harte en wij zullen haar dan ook begeleiden. De datum waarop Sarah gaat zwemmen is 22 november 2018. Houdt u S.V.P. deze datum in uw agenda!
Wie Sarah wil sponsoren kan terecht op haar sponsorpagina van de ALS stichting.

Volg deze link: https://bit.ly/2OvGs40

Go Sarah! Zet hem op! Wij zijn ontzettend trots op je!

 

(c) 09.11.2018sportvereniging KIS privacyverklaring

Downloads

downloads

U kunt de volgende zaken downloaden:

- Met de hand invullen en daarna ondertekenen: het inschrijfformulier.

- Via computer invullen en daarna uitprinten ter ondertekening: hetinschrijfformulier.

- Ons machtigingsformulier

Mochten de link niet werken, kijk dan op onze desktop site: www.kennemerinvalidensportclub.nl onder 'Algemeen / downloads '. U kunt uiteraard ook even mailen en verzoeken om een inschrijfformulier.

Bovenstaande formulieren zijn in pdf. Om pdf te kunnen lezen en openen heeft u Adobe Reader nodig. Dit kunt u kosteloos downloaden. Klik op onderstaand link:

https://get.adobe.com/reader/?loc=nl
Adobe Reader

 

 

(c) 09.11.2018sportvereniging KIS privacyverklaring

Sluiting rondom de feestdagen 2018

Feestdagen afbeelding

Rondom de feestdagen in december zal er niet gesport worden.

Opsomming:

- zaterdaggroep - hydrotherapiegroep: 28 december 2018 en 5 januari 2019

- maandaggroep - zwemmen heliomarebad : 24 december 2018 en 31 december 2018

- dinsdaggroep - zwemmen heliomarebad : 25 december 20018 en 1 januari 2019

- woensdaggroep - badminton Heliomare sporthal : 5 december 2018 - 26 december 2018 en 2 januari 2019

- donderdaggroep - Sportfondsenbad Beverwijk : 20 december 2018, 27 december 2018 en 3 januari 2019

 

(c) 09.11.2018sportvereniging KIS privacyverklaring

Website inhoud

Inhoud

aanbod sporten
aanmeldformulier
Algemene ledenvergadering
Aanbod sporten
Aanmeldformulier
akkoordverklaring 'AVG-protocol' (voor mensen die vooralsnog toestemming inzake de AVG wetgeving willen geven)
Algemene ledenvergadering
Algemene voorwaarden
Archief
Algemene Verordening Gegevensbescherming bij de KIS
AVG en uw privacy
AVG procedure in gang gezet
AVG en vrijwilligers bij de KIS
Badenkaart
Badminton
Badminton, jeugd
Badminton, volwassenen
Bankgegevens
Beeldmateriaal, toestemming geven
Bestuur
Bestuursmededelingen
Contact
Contributie
Contributiesysteem, wijziging per 1 januari 2019 (veel gestelde vragen)
Contributieladders
Declaratieformulier vrijwilligers
donateur worden
downloads
gedragregels begeleiders in de sport bij KIS
Heliomare, zwembad
Huishoudelijk reglement
Incassomachtiging
Index pagina (homepage)
Inloopavond parabadminton
Kalender
Ladder contributie
Linken naar overige websites
Lidmaatschap
Maatregelenen ongewenst gedrag
Media
Nieuwsbrieven overzicht
Privacy en de AVG procedure bij de KIS
Sarah zwemt voor ALS stichting
seksueel overschrijdend gedrag
Sociaal Team Beverwijk
Sponsoren
Sportaanbod
Statuten
teruggaaf formulier badenkaart (geldig per 1-1-2019)
Toestemming gebruik beeldmateriaal
vacatures
Vakantie-sluitingen (zie kalender)
veilig email adres maken
vergaderdata bestuur
Vertrouwens Contact Persoon
vervoersregeling voor mensen met beperking
werkzaamheden dagelijks bestuur
zwemmen

 

(c) 09.11.2018 sportvereniging KIS privacyverklaring

Afmelden

logo KIS

Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Dus gelijk aan het kalenderjaar. Opzeggingen moeten schriftelijk vóór 1 december bij het secretariaat binnen.

U kunt ook via onze website afmelden, klik hier. U dient daar wel alle gegevens zoals lidcode etc in te vullen, anders is de afmelding niet geldig.

(c) 09.11.2018 sportvereniging KIS privacyverklaring

contacttest

Feestdagen afbeelding

Rondom de feestdagen in december zal er niet gesport worden.

Opsomming:

- zaterdaggroep - hydrotherapiegroep: 28 december 2018 en 5 januari 2019

- maandaggroep - zwemmen heliomarebad : 24 december 2018 en 31 december 2018

- dinsdaggroep - zwemmen heliomarebad : 25 december 20018 en 1 januari 2019

- woensdaggroep - badminton Heliomare sporthal : 5 december 2018 - 26 december 2018 en 2 januari 2019

- donderdaggroep - Sportfondsenbad Beverwijk : 20 december 2018, 27 december 2018 en 3 januari 2019

 

(c) 09.11.2018sportvereniging KIS privacyverklaring

Contact met KIS

logo KIS

Secretariaat KIS

Engelandstraat 76
1966 NJ Heemskerk
T: 0251- 25 47 14
E: secretariaat@dekis.nl

U vindt nog meer informatie op onze desktop-website : www.deKIS.nl

(c) 09.11.2018 sportvereniging KIS privacyverklaring